Internaat Brugge Educa


Project

 

Pedagogisch project en visie van Internaat EDUCA

 

Educa is een open internaat en verwelkomt jongens en meisjes, ongeacht hun schoolkeuze. Onze kleinschaligheid enerzijds en onze ruime diversiteit anderzijds bieden een unieke combinatie waar we trots op zijn. 

De ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit, hun kinderen, toe aan het internaat. Als partner in de opvoeding beseffen wij heel goed hoe groot onze verantwoordelijkheid is. De ouders vertrouwen ons hierin en het is aan ons om dit vertrouwen waar te maken!

 

Het internaatbestuur, de beheerder, de opvoeders en de internen bouwen samen, elk vanuit hun verantwoordelijkheid en zorg, aan deze opvoedingsgemeenschap.

Blijvend leren is voor de personeelsleden essentieel. Zo blijven ze zich ontwikkelen en leren ze nieuwe vaardigheden aan, van nut voor de begeleiding van onze internen.

Een goede samenwerking en verbondenheid binnen het team en een krachtige groepsdynamiek zijn essentiële componenten om het gezamenlijk pedagogisch project waar te maken.

 

Internaat EDUCA werkt samen met actieve partners in opvoeding voor de begeleiding van de jongeren die hen zijn toevertrouwd: ouders, school, CLB en ondersteuners, sportclubs (zoals Cercle Brugge, Club Brugge, Studio Credo). Zij besteden -in onderlinge dialoog- ruime aandacht aan de evolutie en de groei van de internen doorheen het jaar.

 

Ons internaat wil tijdens de schoolweek een thuis bieden voor leerlingen die studiegericht willen leven en zich geregeld ontspannen. Een thuis waar jongelui zich -met het oog op het latere leven- willen bekwamen door te leven en werken met anderen.

 

Jongeren krijgen bij ons de kans om zich te ontplooien en leren zichzelf -op die manier- beter kennen. Wij leren hen oplossingsgericht te werken zodat ze eventuele problemen op hun levenspad kunnen aanpakken. Eerlijkheid, respect en vertrouwen vormen een basis in dit individuele groeiproces. Wij zijn een internaat dat jongeren helpt groeien naar jongvolwassenheid.

 

Wij willen jongeren sterk individueel begeleiden in het leren leren maar ook in het leren samen-leven met oog op hun totale vorming.

 

Wij willen een internaat zijn waar het welzijn van elke intern centraal staat. Hierbij dragen we zorg voor de groep, en tegelijkertijd omringen we elke intern met de nodige aandacht. Mogelijkheden en kansen bieden op gebied van sport, cultuur en artistieke ontplooiing geeft elke intern de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en zijn/haar persoonlijke talenten te ontdekken.

 

Ons opvoedingsproject vindt zijn inspiratie in een christelijke levenshouding. Innerlijke rijkdom en levensmotivatie zijn bijzonder belangrijke elementen voor persoonlijk geluk!

Het internaat staat open voor alle jongeren die binnen deze internaatcontext kunnen functioneren, ongeacht hun sociale situatie of afkomst.

Het internaat binnen het Katholiek onderwijs wil, vanuit een engagement van dienstbaarheid, de kansen en mogelijkheden in de internen zien en hen met vallen en opstaan, respectvol begeleiden.

 

We hebben dus oog voor het vervullen van de basisbehoeften aan autonomie, betrokkenheid en competentie. Deze vitamines voor de groei zijn onontbeerlijk in een internaat.

Door de betrokkenheid zo hoog mogelijk te houden en projecten op maat te organiseren zetten we in op de competenties van de jongeren. Door hen de vrijheid te geven om een project mee vorm te geven spreken we hun zelfstandigheid aan.

Dit leidt tot intrinsieke motivatie, meer gevoel van welzijn op het internaat en meer loyaliteit naar de organisatie waardoor de jongeren beter leren en beter samenleven met elkaar.